Wat is kinderergotherapie?


Kinderergotherapie helpt kinderen die problemen ervaren bijhet uitvoeren van motorische en/of praktische handelingen, schoolse vaardigheden of zijn/haar zintuiglijke informatie verwerking. Kinderergotherapiericht zich op het begeleiden vankinderen in de schoolsetting om hun vaardigheden te verbeteren, zodat zij optimaal deel kunnen nemen aan de vaardigheden waar zij problemen in ervaren.


Kinderergotherapie op school
Het is niet voor alle kinderen van zelfsprekend dat zij vaardigheden op school naar tevredenheid kunnen uitvoeren. Zij kunnen bijvoorbeeld moeite hebben metvaardigheden in de klas, tijdens de gym of buiten spelen. Als deze problemengesignaleerd worden, kan het waardevol zijn om een kinderergotherapeut in teschakelen.

Wat doet een kinderergotherapeut?
Samen met het kind en zijn omgeving (leerkracht, ouders en/of andere betrokkenen)wordt de hulpvraag besproken. Er wordt besproken welke activiteiten moeilijkzijn en wat de gevolgen daarvan zijn, maar ook wat de sterke kanten van hetkind zijn. De therapeut maakt gebruik van gestandardiseerde meetinstrumenten en/oftesten, die meer duidelijkheid geven over de oorzaak van de problemen. Aan dehand hiervan wordt bepaald of en wat de doelen zijn voor de therapie.
Daarna volgt de training/begeleiding van het kind en wordt adviezen gegeven aande leerkracht en ouders/betrokkenen.


Wat is het verschil tussen kinderfysiotherapie en kinderergotherapie?
De fysiotherapeut richt zich tijdens de behandelingen vooral op het functioneren van het lichaam en waar dat fysiek verbeterd kan worden. Bijvoorbeeld het opnieuw leren lopen of bepaalde spieren weer leren gebruiken. De ergotherapeut richt zich met name op het verbeteren van de dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld door praktische tips/ oplossingen en het oefenen van praktische vaardigheden.

Voor wie is kinderergotherapie bedoeld?
Voor kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van de verschillende activiteiten op school, in de thuis situatie of in hun vrije tijd.  Bijvoorbeeld op het gebied van de fijne motoriek, zintuiglijke informatie verwerking en het planmatig handelen. Zoals het maken van werkjes, schrijven, kleuren, knutselen, pengreep, maar ook samenwerken, actief luisteren in de kring, zelfstandig werken, spelen op het schoolplein en gymactiviteiten. Daarbij gaat het niet om de educatieve begeleiding, zoals het leren, het lezen en het rekenen. Wel kan de kinderergotherapie kinderen helpen met het plannen en organiseren van werk en het aanleren van strategieën bij bijvoorbeeld het maken van verhaalsommen. 

Voorbeeld vragen waarmee je bij de kinderergotherapie terecht kan:

  • Het kind zakt/ valt steeds van zijn stoel, wat helpt hem om te blijven zitten?
  • Er is twijfel of een kind uit groep 2 klaar is om te beginnen met schrijven in groep 3, voldoet het kind aan de voorwaarden?
  • Hoe kunnen we kleuters helpen hun potlood goed vast te houden?
  • Het handschrift van het kind is onleesbaar, hoe kunnen we dit kind helpen?
  •  Het kind krijgt zijn werk niet af en kan zich niet concentreren, waar komt dat door?
  • Het kind durft weinig en doet niet mee bij de gym, hoe kunnen we helpen?
  • Het kind kan zijn werk niet zelfstandig plannen/ uitvoeren, hoe kunnen we dit kind helpen?
  • Het kind is snel boos/ overprikkeld, wat kan het kind helpen om prikkels beter te reguleren?


Passend onderwijs:
Met de invoering van het passend onderwijs verdwijnen de leerlinggebonden financieringen. Scholen worden steeds meer verplicht en verwacht  een passende onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen die zich aanmelden. Kinderergotherapie kan een bijdrage leveren in de zorg voor deze kinderen.