Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

WGBO RECHTEN EN PLICHTEN

Wat zijn de rechten en plichten van therapeut en patiënt?

Als een therapeut u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.

Plichten therapeut: Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over:

  • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichtenDe aard en het doel van het onderzoek en de behandeling

  • De eventueel te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid

  • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen


Krijgt u niet voldoende informatie, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.


Rechten patiënt: Als patiënt heeft u onder andere het recht:

  • Om zelf een zorgverlener te kiezen

  • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand

  • Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)

  • Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelaar

  • Op inzage in uw medisch dossier


U heeft als patiënt ook plichten:

  • U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen

  • U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.

Privacyreglement

Alles wat tijdens de behandelsessies besproken wordt tussen is vertrouwelijk. Informatie wordt alleen aan derden verstrekt, indien u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Zo wordt er ook toestemming gevraagd om de verslagen te delen met de leerkracht, huisarts en andere betrokkenen.


Er wordt tijdens de behandelperiode een registratie bijgehouden van medische en administratieve gegevens. Op de registratie van deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgevens van toepassing (www.cbpweb.nl). Er wordt vertrouwelijk met deze gegevens om gegaan.


U heeft het recht om uw gegevens ten alle tijden in te zien. Alle gegevens worden opgeslagen in een dossierkast welke afgesloten kan worden. De gegevens worden na beëindiging van de behandeling voor een periode van 15 jaar gearchiveerd.

Huishoudelijk reglement


Afspraken

Eerste afspraak

Om een vlot verloop van de eerste afspraak te bereiken, graag uw pas van de zorgverzekeraar en een geldig legitimatiebewijs meenemen.


Bent u verhinderd?

Verplaats tijdig uw afspraak, minimaal 24 uur van te voren, anders ben ikgenoodzaakt deze kosten in rekening te brengen.


Verspreiding verslagen

Naar aanleiding van de behandelperiode zal er een eindverslag gemaakt worden. Deze zal verstuurd (mits met toestemming) worden naar de huisarts. Verder dient u zelf te zorgen voor de overdacht en verspreiding van de verslagen naar school en andere betrokkenen.